Your browser does not support JavaScript!

                                                                            ~ ~ 歡迎來到文教事業經營研究所~ ~

分類清單
小組分工表

文教所自評小組分工表

 

 

 

 

     

 

林海清

 

所長

 

系務發展

 

康龍魁

 

教授

 

課程規劃

 

張桓忠

 

助理教授

 

課程規劃

 

陳聰文

 

教授

 

師資結構與素養

 

李本燿

 

教授

 

學生學習與輔導

 

林武佐

 

副教授

 

設備與圖書資源

 

陳聰文

 

教授

 

教學品保

 

蔡美輝

 

助理教授

 

學生成就與發展

 

劉智濬

 

副教授

 

產學合作與技術發展

 

魏渭堂

 

副教授

 

產學合作與技術發展